scorpio header vervolg

Beleid

Hoofdlijnen van beleid van atv Scorpio  31 augustus 2015.

Inleiding
Als Atletiekvereniging bieden wij diverse vormen van bewegen aan. Onder het kopje "Over ATV Scorpio" vind je onze kern-activiteiten. Onze inspanningen zijn erop gericht deze activiteiten op een kwalitatief goede en verantwoorde wijze aan te bieden aan onze 900 leden. Daarnaast wil de vereniging zich pro-actief opstellen ten aanzien van de veranderingen en tendensen zowel in de wereld van de sport als ook in de wereld om ons heen.1. De atletiekvereniging

Bij het aanbieden van de traditionele vormen van atletiek willen wij de komende jaren meer nadruk leggen op het behoud van onze jeugdleden. Zij moeten zich thuis voelen bij onze vereniging. Werving en behoud van jeugdkader is essentieel! Bij de senioren zal het onderwerp "Kwaliteit van de trainingen" en "Veiligheid in de sport" meer vorm en inhoud krijgen.
 Ons beleid met betrekking tot de jeugd hebben wij vooral gebaseerd op de nieuwe visie op jeugdatletiek, zoals de Atletiekunie die in december 2013 heeft vastgesteld. Wij hebben het Scorpiobeleid hierover vastgelegd in "Beleid Jeugdtrainingen ATV Scorpio" (aug 2015)
. De kwaliteit van de trainingen denken wij te kunnen verbeteren door het inzetten van coaches voor de trainers.
 Wij willen een aantal maatregelen treffen om de veiligheid in onze sport te waarborgen. Daarvoor hebben wij een concept Veiligheidsplan ter becommentariëring aangeboden aan onze afdelingen. Begin 2016 willen wij dit plan in het bestuur vaststellen. 

In het komende jaar wil ATV Scorpio de interne organisatie beter afstemmen op de eisen van deze tijd. Daarvoor zullen wij de verticale bestuursstructuur vervangen door een horizontale structuur. Tevens zal de focus gericht zijn op het zoeken en realiseren van nieuwe beweegconcepten, zo mogelijk in samenwerking met derden.
 Wij gaan meer dan in het verleden rekening houden met een tendens waarin mensen een geringere binding met een vereniging willen. 2. De maatschappij
Primair bieden wij sport aan als doel (onze kernactiviteit), maar tevens willen wij sport als middel aanbieden. Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich in het aanbieden van beweegopties voor minderheidsgroepen en scholen.

3. Sociale contacten
Met het accent op vernieuwing moeten wij niet het waardevolle dat wij nu hebben weggooien. Neen, dat moeten wij koesteren.
 Wij zijn een vereniging met een zgn. WARM SCORPIO gevoel. De verschillende groeperingen in onze vereniging hebben wat voor elkaar over. 
Wij willen verder investeren in de onderlinge sociale contacten. Vrijwilligerswerk bij onze vereniging moet leuk zijn en blijven en niet te zakelijk en/of afstandelijk worden.
In dit kader zullen wij ook initiatieven van groepen tot sociale activiteiten stimuleren.

4. PR

Wij kunnen nog zo ambitieus zijn en nog zoveel plannen maken en zelfs uitvoeren,maar het is dan wel belangrijk dat dit breed binnen maar ook buiten de vereniging wordt gezien en gehoord. Daarom is het nodig dat we meer tijd en aandacht gaan besteden aan goede PR. Dit is ook van belang bij het werven van sponsoren. Met name het sterk oppakken van onze maatschappelijke functie en ons hierop ook profileren kan voor sponsoren aantrekkelijk zijn om hun naam aan te verbinden.5. Accommodatie

Wij hebben een prachtige accommodatie op een mooie locatie en met ons eigen klusteam onderhouden wij deze faciliteiten. Maar de toplaag van onze atletiekbaan is aan vervanging toe. Zoals het er nu uitziet zal dat gebeuren in de periode april-sept. 2016. In die periode zal onze accommodatie beperkt bruikbaar zijn en moeten wij gebruik maken van alternatieve mogelijkheden. Wij vragen daarvoor begrip van onze leden.