scorpio header vervolg

Beleid en Regelgeving

Hieronder zijn de verschillende beleidsplannen en regelgevingen te vinden:
» Regels lidmaatschap en contributie
» Vrijwilligersbeleid
» Declaratieformulier (Word)
» Declaratieformulier (PDF)
» Veiligheidsplan (weg - versie februari 2016)
» Veiligheidsplan (baan - versie juni 2017)
» Overeenkomst trainersopleidingen
» Procedure trainersopleidingen
» AVG Verklaring
» Richtijnen AVG
» Privacyverklaring

 


Hoofdlijnen van beleid van atv Scorpio  31 oktober 2017.

Inleiding
Atletiekvereniging Scorpio bestaat dit jaar 40 jaar. Als Atletiekvereniging bieden wij diverse vormen van bewegen aan. Onder het kopje "Over ATV Scorpio" vind je onze kern-activiteiten. Onze inspanningen zijn erop gericht deze activiteiten op een kwalitatief goede en verantwoorde wijze aan te bieden aan onze 800 leden. Daarnaast wil de vereniging zich pro-actief opstellen ten aanzien van de veranderingen en tendensen zowel in de wereld van de sport als ook in de wereld om ons heen.

1. De atletiekvereniging

Bij het aanbieden van de traditionele vormen van atletiek willen wij de komende jaren meer nadruk leggen op het behoud van onze jeugdleden. Zij moeten zich thuis voelen bij onze vereniging. Werving en behoud van jeugdkader is essentieel! Onze jeugd heeft de afgelopen jaren op nationaal niveau uitstekend gepresteerd en wij zijn voornemens om onze talenten meer faciliteiten te verstrekken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Ons beleid met betrekking tot de jeugd hebben wij vooral gebaseerd op de nieuwe visie op jeugdatletiek, zoals de Atletiekunie die in december 2013 heeft vastgesteld. Wij hebben ons beleid hierover vastgelegd in het beleidsstuk “Wedstrijdtrainingsgroep” (dec 2016). Bij de senioren zal het onderwerp "Veiligheid in de sport" meer vorm en inhoud krijgen.
 Het nieuwe beleid is vastgelegd in het Veiligheidsplan weg (febr 2016) en het Veiligheidsplan baan (jun 2017).

Tevens zal de focus gericht zijn op het zoeken en realiseren van nieuwe beweegconcepten, zo mogelijk in samenwerking met derden.Wij gaan meer dan in het verleden rekening houden met een tendens waarin mensen een geringere binding met een vereniging willen.2. De maatschappij
Primair bieden wij sport aan als doel (onze kernactiviteit), maar tevens willen wij sport als middel aanbieden. Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich in het aanbieden van beweegopties voor minderheidsgroepen en scholen.

3. Sociale contacten
Met het accent op vernieuwing moeten wij niet het waardevolle dat wij nu hebben weggooien. Neen, dat moeten wij koesteren. Wij zijn een vereniging met een zgn. WARM SCORPIO gevoel. De verschillende groeperingen in onze vereniging hebben wat voor elkaar over. Wij willen verder investeren in de onderlinge sociale contacten. Vrijwilligerswerk bij onze vereniging moet leuk zijn en blijven en niet te zakelijk en/of afstandelijk worden.
In dit kader zullen wij ook initiatieven van groepen tot sociale activiteiten stimuleren. Toch merken ook wij een geringere bereidheid om zich voor een langere periode aan een vereniging te binden. Daarom ontkomen wij er niet aan om ook medewerkers in loondienst te nemen.

4. PR

Wij kunnen nog zo ambitieus zijn en nog zoveel plannen maken en zelfs uitvoeren, maar het is dan wel belangrijk dat dit breed binnen maar ook buiten de vereniging wordt gezien en gehoord. Daarom is het nodig dat we meer tijd en aandacht gaan besteden aan goede PR. Dit is ook van belang bij het werven van sponsoren. Met name het sterk oppakken van onze maatschappelijke functie en ons hierop ook profileren kan voor sponsoren aantrekkelijk zijn om hun naam aan te verbinden.5. Accommodatie

Onze atletiekbaan is in november 2016 gerenoveerd opgeleverd en met deze aanpassing kunnen wij weer vele jaren onze atletiekfaciliteiten gebruiken. De gemeente Oosterhout gaat per 1 januari 2018 de privatisering bij alle buitensport verenigingen terugdraaien en gaat zelf weer het groot onderhoud doen. Zij zal daarvoor de sportverenigingen een huur in rekening gaan brengen.